حل ترموالاستیک گذرای پوسته‌های استوانه‌ای جدار ضخیم FGM بر مبنای تئوری تغییر شکل برشی مرتبه‌ی اول با درنظرگرفتن اثر کرنش عمودی عرضی طبق نظریه میرسکی-هرمان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشجوی دکتری،دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

3 استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه

چکیده

در این مقاله با استفاده از نظریه‌ی میرسکی- هرمان مرتبه اول و با در نظر گرفتن اثر کرنش عمودی عرضی ، معادلات حاکم بر استوانه‌های جدار ضخیم ساخته شده از مواد FGM تحت بارگذاری حرارتی گذرا استخراج شده و جابه‌جایی و تنش برای استوانه‌ای دوسرگیردار به‌صورت تحلیلی به‌دست آمده است. معادلات با استفاده از اصل کار مجازی و روش جداسازی متغیّرها حل شده است. شرایط مرزی دمایی با درنظر گرفتن انتقال حرارت جابه‌جایی به مسئله اعمال شده‌اند. در مطالعه‌ی حاضر اثر زمان بر توزیع تنش و جابه‌جایی بررسی شده و نمودارهای مربوط با حلّ عددی مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات