بررسی تجربی تأثیر آسیب های داخلی بر روی مقاومت بالستیکی مواد مرکب لایه ای

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران

چکیده

در این پژوهش برای اولین بار، تأثیر آسیب‌های داخلی مهم: عدم چسبندگی بین لایه‌ای، ترک داخلی وآلودگی بین لایه‌ای برروی مقاومت بالستیکی مواد مرکب لایه‌ای بررسی می‌شود. مطابق نتایج کمترین و بشترین افت مقاومت در برابر سرعت بالا به ترتیب مربوط به نمونه معیوب با آسیب عدم چسبندگی بین لایه ای و نمونه معیوب با ترک داخلی است. همچنین در این مطالعه، تأثیر آسیب‌های داخلی روی رفتار کششی نمونه های سالم و معیوب بررسی شد. مطابق نتایج بیشترین و کمترین تأثیر بر روی رفتار کششی ماده به ترتیب مربوط به نمونه با آسیب ترک داخلی و آلودگی بین لایه‌ای است.

کلیدواژه‌ها