امکان سنجی و ساخت نمونه آزمایشی صفحات اتصال عایق ریل از جنس مواد کامپوزیتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مهندسی خودرو، دانشکده خودرو، واحد سازه و بدنه، دانشگاه علم و صتعت ایران

2 نویسنده مسئول، استادیار، مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

اتصالات عایق یکی از مهم‌ترین اجزای تشکیل دهنده خطوط ریلی هستند که واماندگی آن‌ها، سالانه زیان مالی قابل توجهی برای کشور به وجود می‌آورد. معمولاً این اتصال­ ها تحت بارگذاری‌های دینامیکی و شبه استاتیکی به صورت ممان خمش و نیروی کششی قرار دارند. در این پژوهش طراحی و ساخت اتصالات عایق ریل از جنس مواد کامپوزیتی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، بر اساس معایب موجود در اتصال­ های سنتی، کامپوزیت زمینه پلیمری اپوکسی/ الیاف شیشه انتخاب شده است. جهت ارزیابی خواص مکانیکی ماده کامپوزیت انتخاب شده، نمونه‌های استاندارد تحت آزمایشات تجربی، شامل آزمایش­ های کشش ساده، خمش سه نقطه و سختی، قرار گرفتند. نتایج بدست آمده، بهبود خواص مکانیکی ماده‌ی کامپوزیتی جدید نسبت به نمونه‌هایی از جنس مواد فلزی و سنتی را نشان همچنین هزینه ساخت نمونه‌های کامپوزیتی مذکور در مقایسه با نمونه­ های با کیفیت اروپایی، حدود 40 درصد کمتر برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Kerr, A. D., and Cox, J. E., “Analysis and Tests of Boned Insulted Rail Joints Subjected
to Vertical Wheel Loads”, International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 41, No. 10,
pp. 1253-1272, (1999).
[2] Plaut, R. H., Lohse-Busch, H., Eckstein, A., Lambrecht, S., and Dillard, D. A., “Analysis
of Tapered, Adhesively Bonded, Insulated Rail Joints”, Proceedings of the Institution of
Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, Vol. 221, No. 2, pp.
195-204, (2007).
[3] Rathod, C., Wexler, D, Chandra, T, and Li, H., "Microstructural Characterisation of
Railhead Damage in Insulated Rail Joints”, Materials Science, Vol. 706-709, pp. 2937-
2942, (2012).
[4] Iranmanesh, R.L.W., Amir, H., and Ahmadian, M., "Insulated Railroad Joint Design
Evaluation by Coordinated Test and Finite Element Analysis", Proceedings of the ASME
2013 Rail Transportation Division Fall Technical Conference RTDF, October 15-17,
Altoona, Pennsylvania, USA (2013).
[5] Michael, E., D.Y.J., Carolan, and A Benjamin Perlman, "Engineering Studies on Joint Bar
Integrity, Part Ii: Finite Element Analyses", Proceedings of the 2014 Joint Rail
Conference JRC, April 2-4, Colorado Springs, CO, USA (2014).
[6] Elshukri, F.A., "An Experimental Investigation and Improvement of Insulated Rail Joints
(IRJs) End Post Performance", Sheffield, Vol. 38, No. 1, pp. 121-126, (2016).
[7] El-sayed, H.M., Lotfy, M., El-din Zohny, H.N., and Riad, H.S., "A Three Dimensional
Finite Element Analysis of Insulated Rail Joints Deterioration", Engineering Failure
Analysis, Science and Transport Progress, Vol. 91, pp. 60-76, (2018).
[8] Németh A., Major, Z., and Fischer, S.Z., “FEM Modelling Possibilities of Glued
Insulated Rail Joints for CWR Tracks”, Acta Technica Jaurinesis, Vol. 13, No. 1, pp. 42-
84, (2020).
[9] Peltier, D. C., “Measuring and Evaluating Progressive Epoxy Debonding in Bonded
Insulated Rail Joints”, Doctoral Dissertation, Thesis Submitted in partial fulfillment of
the requirements for the degree of Master of Science in Civil Engineering in the
Graduate College of the University of Illinois at Urbana-Champaign. (2008).
[10] Peltier, D., Barkan, C. P., Downing, S., and Socie, D., “Measuring Degradation of
Bonded Insulated Rail Joints”, Proceedings of University of Illinois Urbana, Journal of
the Transportation Research Board, Vol. 2117, pp. 85-92, (2004).
[11] Plaut, R. H., Lohse-Busch, H., Eckstein, A., Lambrecht, S., and Dillard, D. A, “Analysis
of Tapered, Adhesively Bonded, Insulated Rail Joints”, Proceedings of the Institution of
Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, Vol. 221, No. 2, pp.
195-204, (2007).
[12] "Railway Track Material, Insulated Joint Assemblies", Standard Australian, AS 1085.12.
(2013).
[13] ASTM, D., "Standard Test Method for Tensile Properties of Polymer Matrix Composite
Materials", ASTM, D3039, (2005).
[14] ASTM, D., "Standard Test Method Tensile Properties of Plastics", ASTM, D638,
(2005).
[15] ASTM, I., "Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and
Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials", ASTM D790-07, (2007).
[16] ASTM, D., "Standard Test Method for Rubber Property", International ASTM, D2240,
(2016).
[17] ASTM, D., "Standard Test Method for Rockwell Hardness of Plastics and Electrical
Insulating Materials", ASTM, D785, (2015).