بررسی تاثیر محیط متخلل زیر صفحه جاذب و بازیاب حرارتی در افزایش کارایی هواگرمکن های خورشیدی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی حرفه ای پسران شماره 2- کرمانشاه

2 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 رییس خدمات فنی و مهندسی شرکت گاز کرمانشاه

4 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مکانیک، تهران

چکیده

جریان هوا در سه نوع هواگرمکن خورشیدی دو مسیره، دو مسیره با محیط متخلخل و یک مسیره با بازیاب در دو دبی جرمی و در ساعات مختلف دو روز مختلف سال یعنی 15 تیر و 15 دی شبیه‌سازی و بیشینه اختلاف دمای ورودی و خروجی و راندمان حرارتی مقایسه شده‌اند. بیشترین اختلاف دمای هوا در ساعت 13 و 15 تیرماه برای هواگرمکن دو مسیره با محیط متخلخل در دبی جرمی 011/0 کیلوگرم بر ثانیه رخ می‌دهد. همچنین راندمان حرارتی هواگرمکن دو مسیره با محیط متخلخل در دبی جرمی 037/0 کیلوگرم بر ثانیه و در ساعت 13، 15 تیرماه بیشینه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
[1] Kabeel, A.E., Hamed, M.H., Omara, Z.M., and Kandeal, A.W., “Solar Air Heaters: Design Configurations, Improvement Methods and Applications – A Detailed Review”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 70, pp. 1189-1206, (2017).
 
[2] Ansari, M., and Bazargan, M., “Optimization of Flat Plate Solar Air Heaters with Ribbedsurfaces”, Appl. Therm. Eng., Vol. 136,  pp. 356-363, (2018).
 
[3] Akhbari, M., Rahimi, A., and Hatamipour, M.S., “Modeling and Experimental Study of a Triangular Channel Solar Air Heater”, Appl. Therm. Eng., Vol. 170, 114902, (2020).
 
[4] Hosseini, S.S., Ramiar, A., and Ranjbar, A.A., “The Effect of Fins Shadow on Natural Convection Solar Air Heater”, Int. J. Therm Sci, Vol. 142, pp. 280-294, (2019).
[5] Hedayatizadeh, M., Sarhaddi, F., Safavinejad, A., Ranjbar, F., and Chaji, H., “Exergy Loss Based Efficiency Optimization of a Double-pass/Glazed V-corrugated Plate Solar Air Heater”, Energy, Vol. 94, pp. 799-810, (2016).
 
[6] Jamal-Abad, M.T., Saedodin, S., and Aminy, M., “Heat Transfer in Concentrated Solar Air-Heaters Filled with a Porous Medium with Radiation Effects: a Perturbation Solution”, Renew. Energy, Vol. 91, pp. 147-154, (2016).
 
[7] Hatami, N., and Bahadorinejad, M., “Experimental Determination of Natural Convection Heat Transfer Coefficient in a Verticalflat-plate Solar Air Heater”, Sol. Energy., Vol. 82, pp. 903-910, (2008).
 
[8] Fakoor  Pakdaman, M., Lashkari, A., Basirat Tabrizi, H., and Hosseini, R.,  “Performance  Evaluation  of  a  Natural-convection Solar Air-heater with a Rectangular-finned Absorber Plate”, Energy Conversion and Management, Vol. 52, pp. 1215-1225, (2011).
 
[9] Yeh, H.M., and Ho, C.D., “Heat-transfer Enhancement of Double-pass Solar Air Heaters with External Recycle”, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, Vol. 42, pp. 793-800, (2011).
 
[10] Dhiman, P., and Singh, S., “Recyclic Double Pass Packed Bed Solar Air Heaters”, International Journal of Thermal Sciences, Vol. 87,  pp. 215-227, (2015).
 
[11] Alam, T., Saini, R.P., and Saini, J.S., “Experimental Investigation on Heat Transfer Enhancement due to V-shaped Perforated Blocks in a Rectangular Duct of Solar Air Heater”, Energy Conversion and Management, Vol. 81, pp. 374-383, (2014).
 
[12] Mohammadi, K., and Sabzpooshani, M., “Appraising the Performance of a Baffled Solar Air Heater with External Recycle”, Energy Conversion and Management, Vol. 88, pp. 239-250, (2014).
 
[13] Anderson, J.D., and Wendt, J., “Computational Fluid Dynamics”, Springer, Berlin, Germany, (1995).
 
 [14] Duffie, J.A., and Beckman, W.A., “Solar Engineering of Thermal Processes”, John Wiley and Sons, New York, USA, (2013).
 
[15] میرمعینی ع.، "تعیین ضریب صافی هوا برای شهرهای مختلف ایران"، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، اسفند (1381).
 
[16] Nowzari, R., Aldabbagh, L., and Egelioglu, F., “Single and Double Pass Solar Air Heaters with Partially Perforated Cover and Packed Mesh”, Energy, Vol. 73, pp. 694-702, (2014).