دوره و شماره: دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 59، شهریور 1399، صفحه 6-217 (حرارت و سیالات)