کلیدواژه‌ها = دوشاخگی
پاسخ آشوبناک مدل غیرخطی یک چهارم دو درجه آزادی خودرو تحت تحریک جاده

دوره 15، شماره 3، آذر 1392، صفحه 6-21

موسی رضائی؛ حامد سمندری؛ فرزاد فلاحی