موضوعات = مبدل های حرارتی
شبیه سازی عددی مبدل‌حرارتی سه لوله ای با مواد تغییرفاز دهنده و اثر تغییرشکل لوله با کارایی آنها

دوره 24، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 160-180

10.30506/ijmep.2021.527753.1783

محمد رضا عصاری؛ حسن بصیرت تبریزی؛ محسن پرور؛ رضا زکی زاده


بررسی آزمایشگاهی و شبیه سازی اثر تغییرات هندسی صفحات مبدل حرارتی صفحه ای در بهبود عملکرد آن

دوره 22، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 154-171

10.30506/ijmep.2021.138881.1738

علیرضا فرشیدیان فر؛ کاظم بشیرنژاد؛ پیمان باشی شهابی؛ جواد جهانپور