طراحی و ساخت یک سامانه هوشمند اخطار به راننده در پیشگیری از تصادف مبتنی بر تاخیر لحظه ای راننده-خودرو

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی مکانیک، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش یک سیستم کنترلی فعال از نوع مشورتی طراحی و پیاده سازی شده است که هدف از آن جلوگیری از تصادف به شکل مشورت و یا برای هشدار به راننده در حین رانندگی است. اساس کار، تخمین میزان تاخیر لحظه ای راننده و خودرو برای تعیین میزان هوشیاری راننده است. این ویژگی با استفاده از سنسورهای طراحی شده، تعیین می شود. برای بررسی عملکرد، این سامانه بر روی یک خودرو پژو 206 پیاده سازی و با انجام آزمایش های جاده ای مختلف اعتبارسنجی شده است. نتایج حاصل از آزمایش های عملی عملکرد مناسب سیستم را نشان می دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]   Anderson, S. J., and Peters, S. C., "An Optimal-control-based Framework for Trajectory Planning, Threat Assessment, and Semi-autonomous Control of Passenger Vehicles in Hazard Avoidance Scenarios", Int. J. Vehicle Autonomous Systems, Vol. 8, pp. 190-216, (2010).
 
[2]   Guvenç, L., "Preventive and Active Safety Applications", Int. Conf. Automotive Technology, Istanbul, Turkey, (2004).
 
[3]   Wang, X., Fu, M., Ma, H., and Yang, Y., “Lateral Control of Autonomous Vehicles Based on Fuzzy Logic”, Control Engineering Practice, Vol. 34, pp. 1-17, (2015).
 
[4]   Ulleberg, P., and Rundmom, T., “Personality, Attitudes and Risk Perception as Predictors of Risky Driving Behavior among Young Drivers”, Safety Science, Vol. 41, No. 5, pp. 427-443, (2003).
 
[5]   Khodayari, A., Ghaffari, A., Kazemi, R., and Manavizadeh, N., "Modeling and Intelligent Control Design of Car Following Behavior in Real Traffic Flow", IEEE International Conference on Cybernetics and Intelligent Systems (CIS2010), Singapore, pp. 261-266, (2010).
 
[6]   Toshima, I., and Aoki, S., “Effect of Driving Delay with an Acoustical Tele-presence Robot, TeleHead”, International Conference on Robotics and Automation,Barcelona, Spain, pp. 56-61, (2005).
 
[7]   خدایاری، علیرضا.، " طراحی سیستم کنترل هوشمند تعقیب خودرو مبتنی بر تاخیر لحظه­ای رفتار راننده و خودرو"، رساله دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، (1391).
 
[8]   Zhu, R., Sun, D., Zhou, Z., and Wamg, D., "A Linear Fusion Algorithm for Attitude Determination using Low Cost MEMS-based Sensors", J. Measurement, Vol. 40, No. 3, pp. 322-328, (2007).
 
[9]   Lee, D., Lee, S., and Park, S.," Test and Error Parameter Estimation for MEMS-based Low Cost IMU Calibration", Int. J. Precision Engineering and Manufacturing, Vol. 12, pp. 597-603, (2011).
 
[10]  Zhang, Y., Yang, X., and Xing, X., "The Standing Calibration Method of MEMS Gyro Bias for Autonomous Pedestrian Navigation System", the Journal of Navigation, pp. 1-11, (2016).
[11]  El-Rabbany, A., and El-Diasty, M., "An Efficient Neural Network Model for De-noising of MEMS-based Inertial Data", the Journal of Navigation, Vol. 57, pp. 407-415, (2004).
 
[12]  Sipos, M., Paces, P., and Rohac, J., "Analysis of Tri-axial Accelerometer Calibration", Journal of IEEE Sensors, Vol. 12, No. 5, pp. 1157-1165, (2012).
 
[13]  Jurman, D., Jankovec, M., Kamnik, R., and Topic, M., "Calibration and Data Fusion Solution for the Miniature Attitude and Heading Reference System", Sensors and Actuators A, Vol. 138, pp. 411-420, (2007).
 
[14]    Siegwart, R., Nourbakhsh, Illah R., "Introduction to Autonomous Mobile Robots", MIT Press, Cambridge, (2004).
 
[15]عارف نژاد، صادق.، "طراحی، ساخت و پیاده­سازی سامانه هوشمند تعیین و هدایت موقعیت خودرو مبتنی بر عملکرد فرمان"، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی(1395).
 
[16] تاجداری، فرزام.، "مدل‌سازی و کنترل هوشمند حرکت طولی راننده- خودرو در جریان ترافیک واقعی با در نظر گرفتن رفتار سایر رانندگان"، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه­ صنعتی امیرکبیر، (1394).
 
[17]    Mohsen, A.M., and Mead, C. A., “Delay-time Optimization for Driving and Sensing of Signals on High-capacitance Paths of VLSI Systems”, IEEE Transactions on Electron Devices, Vol. 26, No. 4, pp. 540-548, (1979).
 
[18]    Summala, H., “Brake Reaction Times and Driver Behavior Analysis”, Transportation Human Factors, Vol. 2, No. 3, pp. 217-226, (2000).