طراحی کنترل گر پیش بین برای سیستم تهویه اتومبیل

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مهندسی برق، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین

2 کارشناس ارشد، مهندسی مکانیک طراحی کاربردی، دانشگاه آزاد ، تاکستان.

چکیده

مدل سیستم تهویه باید طوری تحلیل شود که تاثیر پارامترهای کنترلی،راحتی انسان در کابین را فراهم کند. در حالی که معمولا از مدل ساده شده معادلات حالت استفاده می شود در این مقاله ضمن بهره گیری از فرم پارامتری معادلات دینامیکی در شبیه سازی ها، براساس تئوری کنترل پیشرفته و روش پیش بین اقدام به انتخاب بهترین ورودیها برای سیستم در نقاط کاری بااستفاده از الگوریتم ژنتیک شده وکنترل کننده ای طراحی خواهد شد که ضمن داشتن کمترین خطای حالت ماندگار در کنترل دمای کابین،پاسخ سریع سیستم وکاهش تاثیر اغتشاش،باعث به حداقل رساندن مصرف انرژی نیز می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] {Carey, 1998 #8}Iran Khodro, “Automotive Air Conditioning”, Winter, Tehran, Iran, (2012).
 
[2] Zhang., Q., and Canova., M., ”Sliding Mode Control of an Automotive Air Conditioning System”, American Control Conference,Washington DC, USA, June 17-19, (2013).
 
 
 
[3] Zhang., Q., and Canova., M.,”Output Feedback Control of Automotive Air Conditioning System using H∞ Technique”, International Journal of Refrigeration, ISSN 0140-7007, (2015).
 
[4] Daly Beng, Steven, BA (Hons), ”Automotive  Air Conditioning and Climate Control Systems”, Elsevier, Ltd, (2006).
 
 [5] Subramaniyan, A.S., and Pandian, S., ”A State Space Approach for the Dynamic Analysis of Automotive Air Conditioning System”, International Refrigeration and Air Conditioning Conference, Purdue University, USA, Jul 12-15, (2010).
 
[6] Shiming Deng.Qi Qi, ”Multivariable Control-oriented Modeling of a Direct Expansion (DX) Air Conditioning (A/C)System”, Hung Kong Polytechnic University, International Journal of Refrigeration, Vol. 31, pp. 841-849, (2008).
 
[7] Wang. Liuping, ”Model Predictive Control System Design and Implementation using MATLAB”, School of Electrical and Computer Engineering RMIT University Melbourne, VIC 3000 Australia, Springer, ISSN 1430-9491, (2009).
 
[8] Dasgupta, D., and Michalewicz, Z.,”Evolutionary Algorithms in Engineering Applications”, Springer Science & Business Media, (2013).
 
[9] Sanaye, S., and Dehghandokht, M., ”Temperature Control of a Cabin in an Automobile using Thermal Modeling and Fuzzy Controller”, Applied Energy Vol. 97, pp. 860–868, (2012).
 
[10] Khayyam, H., ”Adaptive Intelligent Control of Vehicle Air Conditioning System”, Applied Thermal  Engineering Vol. 51, pp. 1154-1161, (2013).
 
[11] Zhang, Q., Fiorentini, L., and Canova, M., ”H∞  Robust Control of an Automotive Air Conditioning System”, American Control Conference, Portland, Oregon, USA, June 4-6, (2014).
 
[12] Rasmusen, B., and Allene, A., ”Gain Scheduled Control of an Air Conditioning System using the Youla Parameterization”, Control Systems Technology, IEEE Transactions on, Vol. 18, No. 5, pp. 1216-1225, (2010).
 
[13] Sotomayor, P.O., and Alberto Reis Parise, J., ”Characterization and Simulation of an Open Piston Compressor  for Application on Automotive Air Conditioning Systems Operating with R-134a”, International Journal of Refrigeration, Vol. 53, pp. 1-31, (2015).
 
[14] Miranda, Á.G., and Chen, T.S., ”Feasibility Study of a Green Energy Powered Thermoelectric Chip Based Air Aonditioner for Electric Vehicles”, National Tsing Hua University, Vol. 59, pp. 633-641, (2013).
 
[15] Kamar, H.M., and Robiah, A., ”Artificial Neural Networks for Automotive Air Conditioning Systems”, Applied Thermal Engineering, Vol. 50, pp. 63-70, (2013).
 
[16] Chin Chiu, Ch., and Tsai Nan, Ch., ”Near-optimal Order-reduced Control for A/C  System of EVs (Electric Vehicles)”, Energy, Vol. 66, pp. 342-353, (2014).
 
[17] Preglej, A., and Rehrl, J., ”Energy-efficient Fuzzy Model Bases Multivariable Predictive Control of a HVAC System”, Energy & Buildings Vol. 82, pp. 520-533, (2014).
 
[18] Yang, Y., and Wu. Min-Der, ”Temperature Control of the Four-zone Split Inverter Air Conditioners using LMI Expression Based on LQR for Mixed H2/H”, Applied Energy Vol. 113, pp. 912–923, (2014).
 
[19]  Khaki Sedigh, A., ”Modern Control System”, 5th Edition, University of Tehran, (2009).
 
[20] Borrelli, F., and Bemporad, A., ”Predictive Control for Linear and Hybrid Systems”, MPC Course Material, Berkeley, October 19, (2015).
 
[21] Zheng, Tao., ”Advance Model Predictive Control”, Intech University, Croatia, (2011).
 
[22] Fayazbakhsh, M.A., and Bahrami, M., ”Comprehensive Modeling of Vehicle Air Conditioning Loads using Heat Balance Method”, Simon Fraser University, USA, http://www.Sae.org, (2013).
 
[23] Ling.Qian, J., and Hwang, Y., ”Thermodynamics Cycle Analysis and Numerical Modeling of Thermoelastic Cooling Systems”, International Journal of Refrigeration, University of Maryland, USA, April, (2015).
 
[24] Chiang, Ng.B, and Mat Darus. I.Z, ”Dynamic Modelling of an Automotive Variable Speed Air Conditioning System using Nonlinear Autoregressive Exogenous Neural Networks”, Applied Thermal Engineering, Vol. 73, pp. 1253-1267, (2014).
 
[25] Iranian Sanden Industries,”Engineering Department Archieve”, http://www.Sanden.ir.
 
[26] Majzoobi, Gh.,”Advanance Numerical Calculations Methods”, 5th Edition, Hamedan Bu Ali Sina University,  (2012).
 
[27] Van Wylen, and Poosti, B., ”Fundamentals of Thermodynamics”, 6th Edition, Sharif University,(2013).