دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 24، آذر 1390، صفحه 7-102 (سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات) 
تنش های حرارتی در دیسک و لنت قطار

صفحه 6-27

پریسا حسینی تهرانی؛ خدیجه مرادی؛ سیمین بال محمدی


توزیع تنش پسماند در ریل فولادی U33 پس از پروسه صافکاری

صفحه 64-78

محمد علی معظم؛ اعظم قاسمی؛ مهران مرادی؛ حسین مناجاتی زاده