دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 38، خرداد 1394، صفحه 6-103 (سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات)