دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 40، آذر 1394، صفحه 6-105 (سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات) 
شناسایی رفتار رانندگی مصرف کنندگان مواد محرک آمفتامین در فرآیند تعقیب خودرو به کمک روش فازی- عصبی تطبیقی

صفحه 49-67

علی نحوی؛ علیرضا خدایاری؛ مسعود حاجی رسولی؛ سمیرا تیموری؛ سعید صالحی نیا؛ احمد دهقانزاده؛ علی نیک نژاد