دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 26، خرداد 1391، صفحه 1-108 (سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات)