نویسنده = محمدعلی اردکانی
بررسی تجربی استفاده از دیوارهای بادشکن برای افزایش دبی ورودی برج هلر تحت وزش باد

دوره 17، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 69-84

محمدعلی اردکانی؛ محسن مزیدی؛ فواد فرهانی


بررسی میدانی و تحلیلی اثر عوامل محیطی بر عملکرد برجهای خنک‌کن خشک هلر از دیدگاه اقتصادی

دوره 17، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 68-82

محمدعلی اردکانی؛ فواد فرحانی؛ محسن مزیدی


بررسی میدانی اثر پره راهنما بر الگوی جریان هوای ورودی به رادیاتورهای برج خنک‌کن خشک هلر

دوره 16، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 81-97

محمدعلی رنجبر؛ محمدعلی اردکانی؛ محسن مزیدی