دوره و شماره: دوره 24، شماره 3 - شماره پیاپی 68، آذر 1401، صفحه 6-159