دوره و شماره: دوره 24، شماره 2 - شماره پیاپی 67، شهریور 1401، صفحه 6-190