دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 43، شهریور 1395، صفحه 1-105 (حرارت و سیالات) 
توسعه یک رابطه برای محاسبه نشت گاز طبیعی از خطوط توزیع گاز مدفون

صفحه 64-86

امیر ابراهیمی مقدم؛ محمود فرزانه گرد؛ مهدی دیمی دشت بیاض