دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 42، خرداد 1395، صفحه 1-114 (سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات)