دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 32، آذر 1392، صفحه 1-99 (سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات) 
مطالعه ی رفتار ضربه گیرهای مکانیکی دولوله ای- موازی

صفحه 37-51

سعید شریفی؛ محمود شاکری؛ هادی ابراهیمی فخاری؛ رضا معصومی‌آسیابی