دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 30، خرداد 1392، صفحه 1-119 (سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات)