موضوعات = کنترل سیستم های دینامیکی
طراحی کنترل مقاوم برای سیستم شبکه‌ای آبشاری بر اساس ماتریس افزوده در حضور تاخیر شبکه

دوره 23، شماره 3، آذر 1400، صفحه 114-130

10.30506/ijmep.2021.120319.1673

نسیم انسان صفت؛ علی چائی بخش؛ علی جمالی؛ رضا شهنازی


مدلسازی و کنترل تطبیقی دما و رطوبت یک موزه

دوره 22، شماره 3، آذر 1399، صفحه 80-98

10.30506/ijmep.2020.101091.1509

بهنام میری پور فرد؛ امید نادری


طراحی کنترل فیدبک برای کایت مولد حول مسیر نامی

دوره 18، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 6-21

صدرا پورطاهری؛ علی رحمانی هنزکی