دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 34، خرداد 1393، صفحه 6-102 (سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات)