دوره و شماره: دوره 21، شماره 4 - شماره پیاپی 57، اسفند 1398 (حرارت و سیالات) 
بررسی تولید آنتروپی درجریان سکون متقارن محوری نانوسیال بر روی استوانه بادمای دیواره ثابت

صفحه 58-34

حمید محمدیون؛ محمد محمدیون؛ محمدحسین دیبایی بناب؛ محسن دارابی؛ سید رضا حجازی