دوره و شماره: دوره 23، شماره 4 - شماره پیاپی 65، اسفند 1400، صفحه 6-221 
ارتعاشات اجباری غیرخطی ورق دایروی توخالی از جنس آلیاژ حافظه‌دار

صفحه 178-204

10.30506/ijmep.2021.521999.1756

امیرحسین نصراله براتی؛ علی اصغر جعفری؛ شهرام اعتمادی حقیقی؛ عادل مقصودپور