دوره و شماره: دوره 23، شماره 2 - شماره پیاپی 63، شهریور 1400، صفحه 6-219