دوره و شماره: دوره 23، شماره 3 - شماره پیاپی 64، آذر 1400، صفحه 6-220 
ارتعاشات آزاد میکروتیرهای چرخان ساخته شده از مواد هدفمند

صفحه 152-177

10.30506/ijmep.2021.120790.1675

سید محمد حسین حسینی چالشتری؛ هادی آروین بروجنی؛ محسن بت شکنان دهکردی