مدلسازی دینامیک غیرخطی و تعیین توان الکتریکی بهینه در برداشت انرژی به کمک تیر دولایه پیزوالکتریک

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 دانشگا صنعتی امیرکبیر

3 پژوهشکده فناوری‌های نو، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

‌در این پژوهش، برداشت انرژی به‌وسیله‌ حسگر دولایه پیزوالکتریک در حالت تک‌ مود غیرخطی و نیز یافتن شرایط بهینه عملکردی برای استخراج توان، مورد بررسی ‌قرارگرفته‌است. معادلات غیرخطی با پیشنهاد آنتالپی الکتریکی غیرخطی مناسب و با استفاده از روش لاگرانژ به‌دست ‌آمده است. همچنین به کمک روش-های اغتشاشات و بر اساس نتایج تجربی، مدل شناسایی گردیده است. نتایج حاکی از وجود دمپینگ مرتبه 2 و سختی مرتبه 3 به بزرگی 3.0090×〖10〗^16 و -4.5804×〖10〗^21 می باشد. در نهایت برداشت انرژی غیرخطی بررسی و مقاومت الکتریکی برای توان الکتریکی بهینه برابر با 177.8 kΩ بدست آمد

کلیدواژه‌ها

موضوعات