اهداف و چشم انداز

دو نشریه علمی پزوهشی انجمن مهندسان مکانیک ایران (فارسی و انگلیسی) با هدف ارائه آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی در زمینه مهندسی مکانیک منتشر می شود . این نشریات نتایج پژوهشی استادان ، دانشجویان ، و محققین و پژوهشگران صنعتی را در تمامی شاخه های مهندسی مکانیک که منجر به ارائه نوآوری و گسترش مرزهای دانش در این رشته می گردد منتشر می نماید . با توجه به ضعف موجود صنعت کشور در زمینه تولید فناوری و گرایش دانشگاه های صنعتی به تولیدات علمی به جای تولید تکنولوژی ، هیات های تحریریه مجلات پژوهشی مستقیما به تولید فناوری منجر گردد و یا به تامین نیازهای صنعتی کشور کمک نماید . 

مقالات ارسالی به نشریات پژوهشی انجمن پس از داوری دقیق توسط استادان و صاحبنظران زمینه های تخصصی  و تایید هیات تحریریه مجله مبنی بر رعایت کلیه اصول و موازین انجمن ، انتخاب و منتشر می شوند . 

با مکانیزه شدن سیستم دریافت و داوری مقالات امید است فرایند داوری و اعلام نتیجه بررسی مقالات به سه ماه کاهش یابد .