ارزیابی تجربی و عددی خواص و رفتار مکانیکی ساختار مشبک کلوین، ساخته‌شده توسط روش SLM

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

در این مقاله، خواص و رفتار مکانیکی ساختار مشبک کلوین به‌صورت تجربی و عددی مورد بررسی قرار گرفته است. ساختار مورد نظر، از جنس فولاد زنگ نزن 316L می‌باشد و با استفاده از روش ذوب انتخابی به‌کمک لیزر ساخته شده است. به‌منظور بررسی رفتار و خواص مکانیکی ساختار مشبک کلوین، آزمون فشار شبه استاتیک انجام شد. مدل‌سازی اجزای محدود با هدف پیش‌بینی خواص و رفتار مکانیکی ساختار مشبک کلوین صورت پذیرفت. نتایج آزمون فشاری تجربی حاکی‌از خواص مکانیکی مطلوب و توانایی جذب انرژی بالای ساختارهای مشبک ساخته‌شده می‌باشد. همچنین مدل‌سازی اجزای محدود از همخوانی مناسب با نتایج تجربی برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها