یک میدان سرعت جدید برای تحلیل فرآیند کشش میله با پروفیل قالب منحنی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 رازی کرمانشاه*مهندسی مکانیک

چکیده

در این مقاله یک میدان سرعت جدید و حل کرانه بالایی برای فرآیند کشش میله با پروفیل قالب منحنی دلخواه ارایه شده اند. در تحلیل، مرزهای برشی ورودی و خروجی ناحیه تغییر شکل به صورت تابع های نمایی انعطاف پذیر در نظر گرفته شده اند. منحنی جریان هر ذره مادی، درناحیه تغییرشکل به دست آمده و از دستگاه مختصات کروی برای توصیف معادله منحنی جریان و مولفه های سرعت نقاط مادی واقع بر آن استفاده شده است. نیروی کشش لازم با حل تحلیلی کلاسیک ارایه شده توسط سایر محققان مقایسه شده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات