مطالعه عددی عملکرد چیلر جذبی خورشیدی با جفت کاری کربن فعال/متانول

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیکف دانشکده مهندسی، دانشگاه یاسوج

2 گروه مهندسی مکانیک دانشگاه یاسوج

3 بخش مهندسی انرژی وهوا فضا -دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این مقاله بررسی عددی عملکرد یک سیستم سرمایشی جذب سطحی فیزیکی خورشیدی است که در آن از کربن فعال/متانول به عنوان جفت کاری جاذب/جذب شونده استفاده می‌شود . مدل ریاضی حاکم بر مسأله بر اساس معادلات بقاء جرم، بقاء انرژی و ترمودینامیک فرایند جذب سطحی درون واسط متخلخل بدست آمده است. معادلات به روش اختلاف محدود کاملاً ضمنی گسسته سازی و توسط برنامه کامپیوتری فورترن شبیه‌سازی شده است. تأثیر قطر بستر، میزان تابش خورشیدی، دمای منبع سرد، دما و فشار اواپراتور و کندانسور بر روی ضریب عملکرد خورشیدی و توان تبرید ویژه‌ی سیستم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات