بررسی تجربی و عددی اثر عمق شیار بر انرژی شکست شارپی در فولاد ایکس شصت‎و‏پنج

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 بیرجند، انتهای بلوار شهید آوینی، پردیس دانشگاه بیرجند

چکیده

آزمایش ضربه شارپی روی نمونه‎های فولادی از جنس API X65 با اندازه کامل در مقیاس صنعتی با عمق شیارهای متفاوت انجام و انرژی شکست اندازه‏گیری شد. بدین منظور ۲۴ نمونه در گروه‏های سه‏تایی با 8 عمق شیار متفاوت، ساخته‌شده و سپس توسط آزمایش ضربه شارپی، انرژی شکست به دست آمد. هم‎چنین شبیه‏سازی کامپیوتری آزمایش ضربه با مدل سه‎بعدی بر اساس قانون آسیب اصلاح‌شده گرسون در نرم‎افزار آباکوس انجام شد. نتایج تجربی نشان می‎دهد که رابطه بین انرژی شکست (E برحسب ژول) و عمق شیار نمونه‏ها (a برحسب میلی‏متر) برای فولاد آزمایش‌شده از نوع نمائی به‌صورت E = 503.44e-0.352a‏باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات