ارتعاشات آزاد میکروتیرهای چرخان ساخته شده از مواد هدفمند

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

2 عضو هیات علمی/دانشگاه شهرکرد

چکیده

در این مقاله به بررسی ویژگی‌های ارتعاشی میکروتیرهای چرخان اویلر-برنولی ساخته شده از مواد هدفمند در محیط گرمایی بر اساس تئوری تنش کوپل اصلاح شده پرداخته می‌شود. جهت در نظر گرفتن اثرات نیروی گریز از مرکز برای میکروتیرهای چرخان هدفمند از انرژی جنبشی میکروتیر چرخان استفاده شده که قادر به اصلاح اشتباه رایج در میکروتیرهای چرخان هدفمند بوده که اثر نیروی گریز از مرکز تنها به‌صورت یک نیروی محوری در نظر گرفته می‌شود. تأثیر پارامتر اندازه، تغییر دما، ضریب قانون توانی ماده هدفمند و نسبت لاغری بر فرکانس طبیعی اول و شکل مودهای اول و دوم بررسی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات