بررسی رفتار ارتعاشی نانولوله‌های کربنی ویسکوالاستیک تحت میدان مغناطیسی بر اساس تئوری غیرموضعی تیر تیموشنکو

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 عضو هیات علمی/ دانشگاه تبریز

3 دانشکده مکانیک/ دانشگاه تبریز

چکیده

رفتار ارتعاشات عرضی و پایداری نانولوله‌های ویسکوالاستیک تحت میدان مغناطیسی به صورت تحلیلی بررسی شده است. با در نظر گرفتن تئوری غیرموضعی مدل تیر تیموشنکو و بکارگیری تئوری ویسکوالاستیک جامد استاندارد خطی، معادلات دیفرانسیل حاکم بر حرکت استخراج شده است. نیروی مغناطیسی لورنتس حاصل از میدان مغناطیسی با استفاده از معادلات ماکسول محاسبه و از حل تحلیلی معادله مقدار ویژه برای نانولوله با شرایط مرزی تکیه‌گاه‌های ساده در دو انتها استخراج شده است. اثر شدت میدان مغناطیسی، ضریب لاغری و پارامتر غیرموضعی روی فرکانس‌های طبیعی و بار کمانشی سیستم مطالعه شده و صحت مدل نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات