مطالعه عددی اثر دوران مانع مخروطی بر انتقال حرارت و جریان سیال در لوله مبدل حرارتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران.

2 دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

3 گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان، ایران.

4 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده محمد منتظری، دانشگاه فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی، ایران.

چکیده

بررسی روش‌های افزایش انتقال حرارت در مبدل های حرارتی در طول سال‌های گذشته به خاطر اهمیت موضوع در بهینه سازی و کاهش اثرات مخرب زیست محیطی مورد مطالعه قرار گرفته است. لذا در مطالعه حاضر اثر دوران مانع مخروطی بر انتقال حرارت در محدوده عدد رینولدز 4000تا24000 در داخل لوله به عنوان یک موضوع جدید بررسی می‌گردد. با توجه به نتایج، انتقال حرارت در حدود9/3–2/2 برابر در مقایسه با لوله ساده افزایش یافته و عملکرد کلی انتقال حرارت در محدوده 5/1-8/0 است. همچنین بیشترین مقدار افزایش ضریب عملکرد حرارتی در اثر دوران مانع نسبت به مانع ثابت،%120 ثبت گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات