کاوش تجربی اثر بهره‌برداری بر خواص مکانیکی و ارتعاشی DIN X12CrNi2521 در شرایط فوق گرمایش

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ایده ‌اصلی این پژوهش، برپایه ارتباط بین خواص ارتعاشی و مکانیکی ماده و تغییرات ساختاری آن در اثر بهره‌برداری در دماهای بالا استوارست. درین راستا نمونه‌هایی از فولاد DIN X12CrNi2521 در 3دمای کاری مختلف بمدت‌ 3شبانه روز پیرسازی شدند که منجر به تشکیل رسوبات و افزایش فاز سیگما گردید. با مقایسه نتایج حاصل از آزمون‌های تجربی، شاهد افزایش فرکانس طبیعی 5مود اول، ضرایب میرایی، مدول کشسانی و سختی ویکرز با افزایش دمای ‌پیرسازی خواهیم بود. این پژوهش، امکان‌سنجی تدوین روشی نوین وغیرمخرب جهت تخمین عمر باقیمانده را با استفاده از ضرایب میرایی در شرایط بهره‌برداری فوق‌گرمایش قطعات‌ نیروگاهی بررسی می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات