بررسی پارامترهای مؤثر بر کمانش پوسته‌‌های استوانه‌‌ای تقویت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده تحت بار محوری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه قم، قم

2 گروه مهندسی مکانیک دانشگاه قم

چکیده

در این تحقیق، به بررسی برخی پارامترهای مؤثر بر بار کمانش پوسته های استوانه ای تقویت شده پرداخته شده است. این پارامترها شامل نوع اتصال تقویتی ها به پوسته، تعداد، ضخامت و شکل سطح مقطع تقویت‌کننده‌های طولی و محیطی، ضخامت پوسته، شکل، نسبت نقص و اندازه حفره ایجاد شده در پوسته می باشد. بدین منظور از دو روش تحلیلی و عددی استفاده شده است. در روش عددی با استفاده از نرم افزار آباکوس، اتصال جوش به صورت قید گره و اتصال پرچ به صورت فنر و ضرایب فنریت پرچ ها با استفاده از روابط نیمه تجربی سوئیفت بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات