بررسی رفتار پس از تسلیم استخوان کورتیکال در آزمایش فروروی نانو با استفاده از روش اجزاء محدود اویلر-لاگرانژ دلخواه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

2 مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

در این مقاله با به کارگیری روش اجزاء محدود اویلر-لاگرانژ دلخواه، جریان ماده و میزان برآمدگی استخوان در آزمایش فروروی نانو با خطای کمتر از 1% پیشبینی گردید. همچنین پارامترهای مناسب برای مدل دراکر-پراگر برای پیشبینی رفتار پس از تسلیم استخوان کورتیکال گاوی ارائه شد، به‌طوری‌که نتایج به‌دست‌آمده از میزان نیروی وارده بر استخوان برحسب جابجایی ابزار فرورونده، با انحراف کمتر از 5% از نتایج آزمایشگاهی بدست آمد. همچنین نشان داده شد که تغییر زاویه اتساع از صفر به 10 درجه تا 40% میتواند بیشترین نیروی وارد بر استخوان را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات