کنترل سیستم تعلیق فعال آشوبناک خودرو با کمک الگوریتم کنترلی فازی-لغزشی فیدبک تاخیری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد قزوین، واحد قزوین، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، قزوین، ایران

2 عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه ازاد اسلامی قزوین، قزوین

چکیده

در این مقاله به تحلیل دینامیک آشوبناک و کنترل آشوب خودرو طبق الگوریتم فیدبک تاخیری توسعه یافته برپایه مود لغزشی پرداخته شد که ضریب کنترلی آن با استفاده از منطق فازی بطور آنلاین محاسبه می‌شود. ابتدا دینامیک عمودی خودرو با تعلیق فعال توسط معادلات نیوتون–اویلر مدل‌سازی شد و به منظور بررسی آشوب از تابع چگالی طیف توان و نمودارهای دوشاخگی استفاده می‌شود. برای حذف رفتارهای آشوبناک، الگوریتم نوین کنترلی فازی-لغزشی فیدبک تاخیری طراحی شد که نتایج شبیه‌سازی سیستم حاکی از بهبود رفتار دینامیکی در کاهش زمان نشست، حذف فراجهش و کاهش مصرف انرژی بهمراه حذف ارتعاشات آشوبناک بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات