نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک ایران (IJMEP) - واژه نامه اختصاصی