بررسی تجربی اثر مجاورت زمین بر عملکرد یک بالگرد دو ملخه مدل در پرواز ایستایی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی بالگرد، دانشکده مهندسی و پرواز، دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی هوافضا، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران

3 عضو هیئت علمی گروه مهندسی بالگرد دانشکده مهندسی و پرواز دانشگاه امام علی (ع)

چکیده

اثر مجاورت زمین بر برخی پارامترهای عملکردی ملخ‌های پشت سرهم با استفاده از یک دستگاه آزمایشگاهی چند منظوره بررسی شد. نتایج نشان دادند که اثر افزایشی مجاورت زمین بر تراست تولیدی ملخ‌های پشت سرهم بیشتر از ملخ‌های تکی هستند. با افزایش همپوشانی ملخ‌ها و اثر جریان فواره‌ای برگشتی از سطح زمین، مقدار تراست تولیدی در مجاورت اثر زمین افزایش یافت. اندازه‌گیری‌‌های توان نشان دادند که با کاهش ارتفاع ملخ‌ها در مجاورت اثر زمین، اثر منفی تداخل آیرودینامیکی آنها و مقدار توان مصرفی حدود 5درصد کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات