پیش‌بینی عمر مفید یاتاقان غلتشی مبتنی‌بر آنالیز ارتعاش با روش های تجزیة مدهای ذاتی و شبکة عصبی مصنوعی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر، گروه مهندسی مکانیک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی,تهران،ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر، گروه مهندسی مکانیک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی,تهران،ایران

3 دانشکده فنی کشاورزی شهریار، دانشگاه فنی و حرفه ای

4 استادیار،دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر، گروه مهندسی مکانیک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در این تحقیق، روشی مبتنی بر پردازش سیگنال های ارتعاشی و هوش مصنوعی برای تخمین عمر باقی مانده یاتاقان به کار گرفته شد. نتایج آزمون تجربی نشان داد که دامنة ارتعاش با گذر زمان با شیب کمی تا قبل از خرابی، افزایش یافت. اما با نزدیک شدن به زمان خرابی، دامنة ارتعاش به طور ناگهانی رشد کرد. نتایج مدلسازی نشان داد که ضریب همبستگی بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده 0.9260 است. اما توسط شبکة آموزش داده شده با ویژگی‌های برتر، ضریب همبستگی بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده 0.94307 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات