ارتعاشات اجباری غیرخطی ورق دایروی توخالی از جنس آلیاژ حافظه‌دار

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه به بررسی ارتعاشات اجباری ورق دایروی توخالی با لبه‌های گیردار تحت نیروی هارمونیک پرداخته شده است. میدان جابجایی بر اساس تئوری مرتبه اول تغییر شکل برشی به دست آمده است. برای تحلیل ورق آلیاژحافظه‌دار در حالتی که تغییر فاز انجام می‌شود، برای حل معادلات از روش تفاضلات مربعی، نیومارک و الگوریتم نگاشت برگشتی بهره گرفته شده است. همچنین به منظور صحه‌گذاری نتایج از مراجع موجود و نرم افزار آباکوس استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که تغییر فاز آلیاژ موجب کاهش استحکام ماده می‌شود و رفتار غیرخطی نرم شوندگی در آلیاژ حاصل می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات