طراحی کنترل مقاوم برای سیستم شبکه‌ای آبشاری بر اساس ماتریس افزوده در حضور تاخیر شبکه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 دانکشده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان

3 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان

4 گروه مهندسی برق، دانشگاه گیلان

چکیده

در این مقاله، پایداری گروهی از سیستم‌های کنترل شبکه‌ای آبشاری با ارائه یک مدل زمان پیوسته جدید تحلیل، کنترل‌کننده مقاوم H∞ برای تضعیف اثر اغتشاشات طراحی می‌شود. هدف این تحقیق، ساده‌سازی تحلیل پایداری و میسر ساختن امکان بررسی ساختارهای مختلف بر مبنای مدل فضای حالت زمان پیوسته در این سیستم‌ها است. به این منظور، در اینجا با فرض انتقال اطلاعات شبکه‌ای بین کنترل‌کننده داخلی و عملگر، تاخیر و اتلاف اطلاعات به عنوان اثرات شبکه بررسی می شود. سپس، پایداری سیستم بر اساس نظریه لیاپانوف-کراسوفسکی و روش ماتریس وزن‌دهی آزاد تحلیل شده، بهره‌های کنترلی و حداکثر تاخیر مجاز تعیین می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات