بررسی عددی پارامترهای موثر بر انتقال حرارت جابجایی طبیعی در حفره مربعی متخلخل با مانع استوانه‌ای داخلی با استفاده از روش شبکه بولتزمن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد/ گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه هرمزگان

2 عضو هیئت علمی گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

چکیده

در این مقاله به شبیه‌سازی انتقال حرارت جابجایی طبیعی درون محیط متخلخل در مقیاس REV با استفاده از روش شبکه بولتزمن و مدل عمومی اصلاح شده برینکمن-فورچیمر با صرفنظر کردن از ترم‌های تلفات ویسکوز و کار ناشی از تراکم پرداخته شده‌است. نتایج نشان داد که مقدار عدد ناسلت میانگین با افزایش مقدار عدد رایلی، نسبت شعاع به طول، و ضریب تخلخل نسبت مستقیم دارد. با افزایش ضریب تخلخل از 3/0به 6/0عدد ناسلت میانگین از 33/4 به 40/5 افزایش می‌یابد. به این معنی که با افزایش سطح تماس (ضریب تخلخل) انتقال حرارت بهبود و متعاقبا عدد ناسلت میانگین افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات