اثر انتقال فاز بر ارتعاشات آزاد و اجباری محرکهای حافظ شکل با مدلسازی تیر تیموشنکو

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهرکرد،شهرکرد،ایران

چکیده

در این مقاله، ارتعاشات آزاد و اجباری محرکهای از جنس آلیاژهای حافظ شکل با در نظر گرفتن اثرات ‏انتقال فاز و اشباع توسط مدل تیر تیموشنکو با شرایط مرزی یکسر گیردار بررسی شده است. پس از ‏استخراج معادلات حرکت از اصل همیلتون، روش مربعات دیفرانسیلی تعمیم یافته برای گسسته سازی ‏معادلات بکار رفته و بدلیل غیر خطی بودن از الگوریتم نگاشت بازگشتی، روش نیوتن رافسون و روش ‏نیومارک حل زمانی آنها بدست آمده است. نتایج نشان می دهند بدلیل تشکیل حلقه های هیسترزیس ‏ارتعاشات میرا شده و در بسیاری از حالات به ناحیه الاستیک در فاز آستنیت محدود می شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات