مدلسازی و کنترل تطبیقی دما و رطوبت یک موزه

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان

2 دانشگاه صنعتی همدان

چکیده

در مقاله حاضر، به بررسی رفتار گرمایی، مدلسازی دینامیکی و کنترل متغیرهای یک موزه که یک ناحیة محصور محسوب می‌شود، پرداخته شده است. برای مدلسازی دینامیکی از روش انتقال حرارت یک بعدی برای المانهای ناحیه (روش2.3.1 DETECt) استفاده شده است. پس از مدلسازی دینامیکی، کنترل دما و رطوبت با روش تطبیقی مدل مرجع و بهبود یافته انجام شده است. نتایج عددی، شامل بررسی پاسخ سیستم بدون اعمال کنترلر و با اعمال آن، نمودار تعقیب مشخصه مطلوب توسط متغیرهای دینامیکی، نمودار خطا و تغییرات سیگنال کنترل و بهره های تطبیقی، مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات