دوره و شماره: دوره 22، شماره 3 - شماره پیاپی 60، پاییز 1399، صفحه 6-227 (سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات)