ردیابی مقاوم موقعیت سیستم‌ تعلیق مغناطیسی بر اساس کنترل کننده مدلغزشی مبتنی بر کنترل تاخیر اینرسی

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق، پزشکی و مکاترونیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، اصفهان، ایران

چکیده

سیستم تعلیق مغناطیسی، مکانیسمی مناسب جهت نگهداری بدون تماس اشیاء به‌کمک میدان مغناطیسی است که به‌دلیل ناپایداری و غیرخطی بودن زیاد، کنترل این سیستم چالش برانگیز است. در این مقاله، ساختار کنترلی پیشنهادی، کنترل تاخیر اینرسی است که در آن عدم قطعیت‌های سیستم و اغتشاشات ناشناخته به‌صورت متمرکز تخمین زده خواهند شد. هدف اصلی این مقاله، ردیابی مقاوم خروجی است که ضمن حفظ موقعیت جرم معلق، خطای تخمین نیز به سمت صفر میل کند. نتایج شبیه‌سازی‌ بیان می‌کند که کنترل‌کننده ‌طراحی‌شده بر روی این سیستم عملکرد مناسبی در مقایسه با سایر روش‌ها در تحقق اهداف مورد نظر داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات