تحلیل دینامیکی سیستم روتور بیرینگ انعطاف‌پذیر همراه دمپر فیلم فشرده با رینگ شناور و ترک عرضی در محور

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه ملایر

2 مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

ایجاد و رشد ترک می‌تواند منجر به خسارات جبران‌ناپذیر و همچنین بروز ارتعاشات ناخواسته در تجهیزات دوار گردد. ‌‌در ‌این مقاله، تحلیل دوشاخگی روتور انعطاف‌پذیر همراه دمپر فیلم فشرده رینگ شناور با فنر جانب مرکز، با در نظر گرفتن وقوع کاویتاسیون در فیلم روغن دمپر و همچنین ترک عرضی در محور بررسی شده است.‌ نمودارهای دوشاخگی حاصل از تغییر مقدار عمق ترک نشان می‌دهند که در ترک‌های با عمق کم دامنه‌ی جابجایی دیسک تغییری نمی‌کند، و رفتارهای آشوبناک در سیستم بوجود نمی‌آید که انتخاب دمپرفیلم فشرده رینگ شناور در سیستم‌های ترک سطحی را مناسب نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات